آرشیو تصاویر

۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ۳۳
پوستر نشست دانشگاه تهران دیجیتال و پژوهش دیجیتال
پوستر نشست دانشگاه دیجیتال و زیرساخت های دولت الکترونیک
پوستر نشست یکپارچگی دانشگاه دیجیتال؛ چیستی و چرایی
پوستر نشست دانشگاه تهران دیجیتال و خدمات سامانه های اطلاعاتی
پوستر نشست دانشگاه تهران دیجیتال؛ کارکنان دیجیتال و مدیران دیجیتال
پوستر نشست دانشگاه تهران دیجیتال و حوزه فرهنگی و اجتماعی
پوستر نشست دانشگاه تهران دیجیتال و روابط عمومی دیجیتال
پوستر نشست دانشگاه دیجیتال و مدیریت فرایندها
پوستر نشست شهر دانش دیجیتال؛ حرکت به سمت دانشگاه نسل سه و چهار هوشمند
پوستر نشست دانشگاه تهران دیجیتال؛ چیستی و چرایی
پوستر نشست دانشگاه تهران دیجیتال و خوابگاه هوشمند دیجیتال
پوستر نشست دگرگونی دیجیتال در موسسه لغت نامه دهخدا
پوستر نشست دانشگاه تهران دیجیتال و آموزش های آزاد و تخصصی (موک)
پوستر نشست کتابخانه و مدیریت محتوا در دانشگاه تهران دیجیتال
پوستر نشست ارائه تجارب زیسته آموزش الکترونیکی
پوستر نشست دانشگاه تهران دیجیتال و میز خدمات و پشتیبانی
پوستر نشست نقش تحول دیجیتال حوزه ICT و رسانه در آموزش مجازی
پوستر نشست دانشگاه تهران دیجیتال، توسعه و بهینه سازی  سامانه ایلرن
پوستر نشست دانشگاه تهران دیجیتال؛ سلامت روان و راهکارهای دیجیتال
اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال
اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال
اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال
اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال
همایش یادگیری الکترونیکی: تجربه های زیسته، ارزیابی و آینده نگاری
همایش یادگیری الکترونیکی: تجربه های زیسته، ارزیابی و آینده نگاری
همایش یادگیری الکترونیکی: تجربه های زیسته، ارزیابی و آینده نگاری
همایش یادگیری الکترونیکی: تجربه های زیسته، ارزیابی و آینده نگاری
همایش یادگیری الکترونیکی: تجربه های زیسته، ارزیابی و آینده نگاری
همایش یادگیری الکترونیکی: تجربه های زیسته، ارزیابی و آینده نگاری
همایش یادگیری الکترونیکی: تجربه های زیسته، ارزیابی و آینده نگاری
پوستر همایش یادگیری الکترونیکی
پوستر همایش یادگیری الکترونیکی
پوستر اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال