نشست‌های تخصصی

دانشگاه تهران دیجیتال و مدیریت فرآیندها
مدیر نشست: دکتر محمدمهدی نصیری (مدیرکل برنامه ریزی و تحول سازمانی)

متولی: اداره کل برنامه ریزی و تحول سازمانی

لینک ورود به اتاق نشست

دریافت پوستر


دانشگاه دیجیتال- چیستی، چرایی
مدیر نشست: دکتر مهدی شامی زنجانی (مدیر پروژه نقشه راه دانشگاه تهران دیجیتال)

لینک ورود به اتاق نشست

دریافت پوستر


دانشگاه تهران دیجیتال و آموزش دیجیتال

مدیر نشست: دکتر حسن ابراهیمی (مدیرکل برنامه ریزی و نظارت آموزشی)

متولی: معاونت آموزشی

لینک ورود به اتاق نشست


استارتاپ ها در دانشگاه‌های نسل دیجیتال 

مدیر نشست: دکتر سیدعلی اکبر صفوی (رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی و کارگروه آموزش مجازی وزارت عتف)

متولی: دانشگاه شیراز و هاب فناوری 

لینک ورود به اتاق نشست


دانشگاه تهران دیجیتال و مدیریت دانش

مدیر نشست: آقای سید ابراهیم عمرانی 

متولی: مرکز فناوری‌های دیجیتالی

لینک ورود به اتاق نشست


دانشگاه تهران دیجیتال و پژوهش دیجیتال
مدیر نشست: دکتر محمد ابوئی اردکان (مشاور امور سیاستگذاری در حوزه پژوهشی)

متولی: معاونت پژوهشی و فناوری

لینک ورود به اتاق نشست

دریافت پوستر


دانشگاه تهران دیجیتال و حوزه فرهنگی و اجتماعی
مدیر نشست: دکتر محمدعلی زارع چاهوکی

متولی: معاونت فرهنگی و اجتماعی

لینک ورود به اتاق نشست

دریافت پوستر

 


دانشگاه تهران دیجیتال و کتابخانه دیجیتال

مدیر نشست: دکتر محمدمهدی خسرویان (معاون اجرایی کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد)

متولی: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

لینک ورود به اتاق نشست

دریافت پوستر


دانشگاه تهران دیجیتال و دانشکده دیجیتال
اعضای نشست: دکتر مجید نیلی احمدآبادی (رئیس دانشکده برق و کامپیوتر)

متولی: دانشکده برق و کامپیوتر

لینک ورود به اتاق نشست


دانشگاه تهران دیجیتال و دانشکده دیجیتال

اعضای نشست: دکتر علی حسین رضائیان (رئیس دانشکده علوم و فنون نوین)

متولی: دانشکده علوم و فنون

لینک ورود به اتاق نشست


دانشگاه تهران دیجیتال و دانشکده دیجیتال

اعضای نشست: دکتر غلامحسین کریمی دوستان

متولی: دانشکده ادبیات

لینک ورود به اتاق نشست


شهر دانش دیجیتال: حرکت به سمت دانشگاه نسل سه و چهار هوشمند

مدیر نشست: دکتر علی محقر

متولی: مدیریت طرح شهر دانش

لینک ورود به اتاق نشست

دریافت پوستر


 

دانشگاه تهران دیجیتال و نشر دیجیتال

مدیر نشست: دکتر محمد موسی خانی

متولی: انتشارات دانشگاه تهران

لینک ورود به اتاق نشست


دانشگاه تهران دیجیتال و خوابگاه هوشمند دیجیتال
مدیر نشست: دکتر هادی غفوریان

متولی: اداره کل امور خوابگاه‌ها

لینک ورود به اتاق نشست

دریافت پوستر


دانشگاه تهران دیجیتال و خدمات سامانه‌های اطلاعاتی

مدیر نشست: دکتر مصطفی صالحی (معاون سامانه های اطلاعاتی مرکز فناوری های دیجیتالی دانشگاه تهران)

متولی: مرکز فناوری‌های دیجیتالی

لینک ورود به اتاق نشست

دریافت پوستر


دانشگاه تهران دیجیتال و روابط عمومی دیجیتال
مدیر نشست: دکترعباس قنبری (مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران)

متولی: اداره روابط عمومی 

لینک ورود به اتاق نشست

دریافت پوستر


نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه تهران دیجیتال

مدیر نشست: دکتر عباس زارعی هنزکی
برگزارکننده: پارک علم و فناوری

لینک ورود به اتاق نشست

 


دانشگاه تهران دیجیتال و میز خدمات و پشتیبانی

مدیر نشست: دکتر محسن رهنمافرد

متولی: مرکز فناوری‌های دیجیتالی

لینک ورود به اتاق نشست

دریافت پوستر


نقش تحول دیجیتال حوزه ICT و رسانه در آموزش مجازی

مدیر نشست: دکتر وحید شاه منصوری

متولی: شرکت همراه اول

لینک ورود به اتاق نشست

دریافت پوستر


یادگیری الکترونیکی و بیان تجارب زیسته

مدیر نشست: دکتر مرادی

متولی: دانشگاه الزهرا

لینک ورود به اتاق نشست

دریافت پوستر


دانشگاه تهران دیجیتال؛ کارکنان دیجیتال و مدیران دیجیتال

مدیر نشست: دکتر علی بزرگی امیری ( رئیس مرکز آموزش ضمن خدمت دانشگاه تهران)

متولی: مرکز آموزش‌های ضمن خدمت

لینک ورود به اتاق نشست

دریافت پوستر


دانشگاه تهران دیجیتال و مسائل فنی و سامانه‌های ایلرن

مدیر نشست: دکتر حسین شفیعی

متولی: مرکز فناوری‌های دیجیتالی

لینک ورود به اتاق نشست

دریافت پوستر

 


دگرگونی دیجیتال در مؤسسه لغت‌نامه دهخدا
سخنران: دکتر هادی ویسی (معاون علمی موسسه دهخدا)

متولی: مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی

لینک ورود به اتاق نشست

دریافت پوستر


دانشگاه تهران دیجیتال و بهداشت روان دیجیتال
مدیر نشست: حمید پیروی (رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران)

متولی: مرکز مشاوره

لینک ورود به اتاق نشست

دریافت پوستر


دانشگاه تهران دیجیتال و آموزش‌های آزاد و تخصصی (موک) 

مدیر نشست: مهندس حمیدرضا رهبر

متولی: مرکز فناوری‌های دیجیتالی

لینک ورود به اتاق نشست

دریافت پوستر


دانشگاه دیجیتال و زیرساخت‌های دولت الکترونیکی (حکمرانی داده و خدمات برخط)
مدیر نشست: دکتر سید امیر اصغری (عضو دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات)

متولی: شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت عتف

لینک ورود به اتاق نشست

دریافت پوستر


دانشگاه دیجیتال و یکپارچگی دانشگاه های کشور
مدیر نشست: دکتر مصطفی صالحی (معاون سامانه های اطلاعاتی مرکز فناوری های دیجیتالی دانشگاه تهران)

متولی: شورای فاوای دانشگاه‌های بزرگ کشور

لینک ورود به اتاق نشست

دریافت پوستر


نیازهای فناورانه دانشگاه تهران دیجیتال (Reverse Pitch) 
برگزارکننده: مرکز نوآوری کارولوکس (کلیک)

لینک ورود به اتاق نشست