سخنرانی‌ها

 

دکتر محمود نیلی احمدآبادی

رئیس دانشگاه تهران

 

 

 

 

مهندس نصرالله جهانگرد

نماینده ویژه در امور دولت الکترونیکی

 

 

 

 

Ms.Trine Jensen

دبیر انجمن بین المللی دانشگاه ها

 

 

 

 

Dr.Thomas Koehler

استاد فناوری آموزشی در دانشگاه درسدن آلمان

 

 

 

 

Dr.Peter P.Laurel

شانزدهمین رئیس انحمن دانشگاه های آسیا و اقیانوسیه

 

 

 

 

دکتر سیدعلی اکبر صفوی

رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی و کارگروه آموزش مجازی وزارت عتف

چکیده سخنرانی

 

 

 

Dr.Carolin Muller

هماهنگ کننده پژوهشگران جوان در مرکز رسانه دانشگاه درسدن آلمان

 

 

 

 

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر

رئیس کارگروه مطالعات آموزش عالی در دوران کرونا و پساکرونا

چکیده سخنرانی

 

 

Mr.Francesc Santanach

معمار ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه کاتالونیا

 

 

Dr.Anan Tongraar

دانشگاه صنعتی سورناری