محورهای جشنواره

به همت مرکز فناوری های دیجیتالی دانشگاه تهران از 2 لغایت 11 شهریور 1400 سه جشنواره در قالب محورهای  زیر برگزار می گردند :