مخاطبان جشنواره

مخاطبان جشنواره

مخاطبان این جشنواره کلیه علاقمندان به فناوری های دیجیتالی و مخصوصا استادان، دانشجویان، مدیران و کارشناسان می باشند به این مجموعه افراد یا کسب و کارهایی که راه حل های دیجیتالی در زمینه های تولید ابزارها و نرم افزارهای دیجیتالی، طراحی، تولید و انتشار محتوای دیجیتالی، استفاده از فناوری های تحول آفرین مانند اینرنت اشیا، واقعیت مجازی و افزوده، پلتفرم های یکپارچه سازی، زیرساخت های شبکه ، یادگیری همراه، فناوری های کلاس مجازی و سامانه های اطلاعاتی ارائه می کنند را باید اضافه کرد.