اعضای کمیته داوران همایش

 • دکتر سید امید فاطمی
 • دکتر ابراهیمی
 • دکتر شاه آبادی
 • دکتر نقوی
 • دکتر دلشاد
 • دکتر علی خاکسار
 • دکتر مصطفی صالحی
 • دکتر حسین شفیعی
 • مهندس مجتبی کیانی
 • دکتر جلیل راشد محصل
 • دکتر علی معینی
 • دکتر آرش بهرامی
 • دکتر حمید رضا مشفق
 • دکتر محمد علی شریفی
 • دکتر رضا رستمی
 • دکتر سید حمید موحد محمدی
 • دکتر محمد شریفی
 • دکتر زهرا شاطرزاده یزدی
 • دکتر یونس کرامتی
 • دکتر سعید روحانی
 • دکتر حسین معماریان
 • دکتر هادی ویسی
 • دکتر مهدی تیموری
 • دکتر مسعود شریعت پناهی
 • دکتر محمد میره ای
 • دکتر الهام شیرزاد
 • دکتر نادیا  مفتونی
 • دکتر گناز جوزانی کهن
 • دکتر محمود رضا دلاور