جدول زمانبندی برنامه‌های جشنواره

لطفاً جهت ثبت نام در نشست‌ها و رویدادها به سایت event.ut.ac.ir مراجعه کنید.

موضوع برنامه  مدیر جلسه تاریخ ساعت
کارگاه بازی سازی به مثابه انگیزه بخشی، مشارکت مستمر و ارزیابی پیوسته دانشجویان دکتر مفتونی سه شنبه 2 شهریور 1400 10-11
کارگاه !Gamification: Enjoy Teaching and Learning in Covid 19 Era دکتر مفتونی سه شنبه 2 شهریور 1400 11-12
کارگاه برگزاری کلاس با ادوبی کانکت دکتر فاطمی سه شنبه 2 شهریور 1400 14-14:45
کارگاه برگزاری کلاس با اتاق تعامل مهندس صدر دادرس سه شنبه 2 شهریور 1400 15-15:45
کارگاه نقش سامانه هوش سازمانی در دانشگاه تهران دیجیتال خانم نغمه رضاخانی و الناز کتابچی سه شنبه 2 شهریور 1400 16-16:55
کارگاه شناسایی خدمات، تدوین کاتالوگ خدمات و بروزرسانی و بهبود مستمر آن مهندس ارجمند چهارشنبه 3 شهریور 1400 9-10
کارگاه  آشنایی با سامانه «راهنمایی و پشتیبانی خدمات» میز خدمت دانشگاه تهران مهندس زهرا جلالوند چهارشنبه 3 شهریور 1400 10-11
کارگاه بایگانی دیجیتالی دانشگاه تهران مهندس فاطمه وفایی چهارشنبه 3 شهریور 1400 11-12
کارگاه ایجاد دانشنامه با قالب ویکی با استفاده از پتانسیل گروههای دانشجویی آقای رضا کاظمی چهارشنبه 3 شهریور 1400 18-20
افتتاحیه Welcoming message Dr. Peter Laurel شنبه 6 شهریور 1400 10:15-10:30
افتتاحیه افتتاحیه جشنواره دکتر محمود نیلی شنبه 6 شهریور 1400 10:30-11:30
نشست تخصصی دانشگاه تهران دیجیتال و مدیریت فرآیندها دکتر نصیری شنبه 6 شهریور 1400 11:30-13
مسابقه مسابقه روز به همراه جایزه مرکز فناوری های دیجیتالی شنبه 6 شهریور 1400 13:30-14
نشست تخصصی دانشگاه تهران دیجیتال - چیستی و چرائی دکتر شامی شنبه 6 شهریور 1400 14-16
سخنرانی آموزش عالی در دوران کرونا و پسا کرونا دکتر شریعتی شنبه 6 شهریور 1400 16-16:45
ارائه مقاله تجربه زیسته طراحی تدریس مناسب در دوران همه‌گیری شنبه 6 شهریور 1400 16:50-17:40
ارائه مقاله نقاط قابل بهبود برای یادگیری الکترونیکی شنبه 6 شهریور 1400 17:40-18:30
ارائه مقاله تجربه زیسته برگزاری ارزیابی و آزمون‌ها در یادگیری الکترونیکی شنبه 6 شهریور 1400 18:30-19:20
ارائه مقاله فرهنگ، اقتصاد، اخلاق، سلامت و مسئولیت اجتماعی در یادگیری الکترونیکی شنبه 6 شهریور 1400 19:20-20:10
نشست تخصصی دانشگاه تهران دیجیتال و آموزش دیجیتال دکتر ابراهیمی یکشنبه 7 شهریور 1400 8-9
نشست تخصصی استارتاپ ها در دانشگاه‌های نسل دیجیتال  دکتر صفوی  یکشنبه 7 شهریور 1400 9-10:30
نشست تخصصی دانشگاه تهران دیجیتال و مدیریت دانش آقای عمرانی یکشنبه 7 شهریور 1400 10:30-11:30
نشست تخصصی دانشگاه تهران دیجیتال و ارتباطات ویدیویی/مدیریت پروژه ها  مهندس دادرس/مهندس پرماه یکشنبه 7 شهریور 1400 11:30-12
سخنرانی دولت الکترونیکی و دانشگاه دیجیتال مهندس جهانگرد یکشنبه 7 شهریور 1400 12-12:45
مسابقه مسابقه روز به همراه جایزه مرکز فناوری های دیجیتالی یکشنبه 7 شهریور 1400 13:30-14
مقاله ارائه پوستر یکشنبه 7 شهریور 1400 12:50-14
نشست تخصصی دانشگاه تهران دیجیتال و پژوهش دیجیتال دکتر ابویی یکشنبه 7 شهریور 1400 14-15
ارائه مقاله پداگوژی و یادگیری الکترونیکی یکشنبه 7 شهریور 1400 15-15:50
ارائه مقاله تبادل تجربیات و ارائه نظرات دانشجویان / کارشناسان / استادان یکشنبه 7 شهریور 1400 15:50-16:40
ارائه مقاله فناوری و یادگیری الکترونیکی / بازی گونه سازی یکشنبه 7 شهریور 1400 16:40-17:30
ارائه مقاله آثار فرهنگی و اجتماعی یادگیری الکترونیک یکشنبه 7 شهریور 1400 17:30-18:20
ارائه مقاله تجربه زیسته نحوه برگزاری دروس عملی و آزمایشگاهی یکشنبه 7 شهریور 1400 18:20-19
نشست تخصصی دانشگاه تهران دیجیتال و حوزه فرهنگی و اجتماعی دکتر زارع یکشنبه 7 شهریور 1400 19-20:30
نشست تخصصی دانشگاه تهران دیجیتال و کتابخانه دیجیتال دکتر خسرویان دوشنبه 8 شهریور 1400 8-9
سخنرانی مدیریت دانشگاهی در دنیای تحولات دیجیتالی دکتر صفوی دوشنبه 8 شهریور 1400 9:15-10
نشست تخصصی دانشگاه تهران دیجیتال و دانشکده دیجیتال دکتر نیلی/کریمی دوستان/رضائیان دوشنبه 8 شهریور 1400 10-12
سخنرانی How will the changes in teaching and learning during the pandemic shape the future of higher education Trine Jensen دوشنبه 8 شهریور 1400 12-12:45
سخنرانی Lifelong learning at SUT: The CREPES Model Dr.Anan Tongraar دوشنبه 8 شهریور 1400 12:45-13:10
مسابقه مسابقه روز به همراه جایزه مرکز فناوری های دیجیتالی دوشنبه 8 شهریور 1400 13:30-14
نشست تخصصی شهر دانش دیجیتال: حرکت به سمت دانشگاه نسل سه و چهار هوشمند دکتر علی محقر دوشنبه 8 شهریور 1400 14-15:30
نشست تخصصی دانشگاه تهران دیجیتال و نشر دیجیتال دکتر موسی خانی دوشنبه 8 شهریور 1400 15:30-16:30
نمایشگاه نمایشگاه معرفی دستاوردها، محصولات و خدمات دیجیتال دوشنبه 8 شهریور 1400 16:30-18
نشست تخصصی دانشگاه تهران دیجیتال و خوابگاه هوشمند دیجیتال دکتر غفوریان دوشنبه 8 شهریور 1400 18-19
نشست تخصصی دانشگاه تهران دیجیتال و سامانه های اطلاعاتی دکتر صالحی دوشنبه 8 شهریور 1400 19-20:15
نشست تخصصی دانشگاه تهران دیجیتال و روابط عمومی دیجیتال دکتر قنبری سه شنبه 9 شهریور 1400 8-9:30
نشست تخصصی نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه تهران دیجیتال مهندس امیریان/ دکتر زارعی سه شنبه 9 شهریور 1400 10-11
نشست تخصصی دانشگاه تهران دیجیتال و میز خدمات و پشتیبانی دکتر رهنمافرد سه شنبه 9 شهریور1400 11-12
سخنرانی Education and Technology - International Doctoral Program and Colloquium at Technische Universität Dresden Dr. Carlolin Mulle سه شنبه 9 شهریور 1400 12-12:45
مسابقه مسابقه روز به همراه جایزه مرکز فناوری های دیجیتالی سه شنبه 9 شهریور 1400 13:30-14
نشست تخصصی نقش تحول دیجیتال حوزه ICT و رسانه در آموزش مجازی دکتر شاه منصوری سه شنبه 9 شهریور 1400 14-15:30
جشنواره یادگیری الکترونیکی پنل یادگیری / منتخبین استادها / دوره ها دکتر خاکسار سه شنبه 9 شهریور 1400 15:30-16:30
نشست تخصصی یادگیری الکترونیکی و بیان تجارب زیسته دکتر مرادی/دانشگاه الزهرا سه شنبه 9 شهریور 1400 16:30-18
نشست تخصصی

دانشگاه تهران دیجیتال؛ کارکنان دیجیتال و

مدیران دیجیتال

دکتر بزرگی سه شنبه 9 شهریور 1400 18-19
نشست تخصصی دانشگاه تهران دیجیتال و مسائل فنی و سامانه های ایلرن دکتر شفیعی سه شنبه 9 شهریور 1400 19-20
نشست تخصصی دگرگونی دیجیتال در مؤسسه لغت‌نامه دهخدا دکتر ویسی چهارشنبه 10 شهریور 1400 10-11:30
نشست تخصصی دانشگاه تهران دیجیتال، زیرساخت و مرکز داده دکتر خونساری/رضایی چهارشنبه 10 شهریور 1400 11:30-12
سخنرانی Approaches of Artificial Intelligence in Higher Education Dr.  Koehler چهارشنبه 10 شهریور 1400 12-12:45
مسابقه مسابقه روز به همراه جایزه مرکز فناوری های دیجیتالی چهارشنبه 10 شهریور 1400 13:30-14
نشست تخصصی دانشگاه تهران دیجیتال و بهداشت روان دیجیتال دکتر پیروی چهارشنبه 10 شهریور 1400 14-15
جشنواره یادگیری الکترونیکی آثار هنری مهندس رضایی چهارشنبه 10 شهریور 1400 15:30-18:30
نشست تخصصی دانشگاه تهران دیجیتال و آموزش‌های آزاد و تخصصی (موک)  مهندس رهبر چهارشنبه 10 شهریور 1400 18:30-20
نشست تخصصی دانشگاه دیجیتال و زیرساخت‌های دولت الکترونیک(حکمرانی داده و خدمات برخط) دکتر اصغری پنجشنبه 11 شهریور 1400 8:30-9:30
نشست تخصصی دانشگاه دیجیتال و یکپارچگی دانشگاه های کشور دکتر صالحی پنجشنبه 11 شهریور 1400 9:30-11
رونمایی رونمایی از دستاوردهای دیجیتال دکتر فاطمی پنجشنبه 11 شهریور 1400 11-12
سخنرانی The Future of Higher Education. How to promote innovations like AI & Chatbots Francesc Santanach پنجشنبه 11 شهریور 1400 12-12:45
مسابقه مسابقه روز به همراه جایزه مرکز فناوری های دیجیتالی پنجشنبه 11 شهریور 1400 13:30-14
نشست تخصصی نیازهای فناورانه دانشگاه تهران دیجیتال (Reverse Pitch)  مرکز نوآوری کلیک پنجشنبه 11 شهریور 1400 14-16
اختتامیه نتایج داوری های جشنواره دکتر فاطمی پنجشنبه 11 شهریور 1400 16-16:45
اختتامیه اختتامیه دکتر فاطمی پنجشنبه 11 شهریور 1400 16:45-17:15