سیدعلی اکبر صفوی

سیدعلی اکبر صفوی

رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی و کارگروه آموزش مجازی وزارت عتف

چکیده سخنرانی:

در دنیای تحولات دیجیتال، دانشگاه‌ها و سازمانهای آموزشی هم نیاز به تحولات اساسی مرتبط دارند. بخشی از این تحولات مرتبط با روش‌های آموزشی، بخشی به محتواهای آموزشی، بخشی مرتبط با ابزارها و فناوری‌های دیجیتالی مورد نیاز، بخشی به مدل‌های کسب و کار آنها و بخشی هم مرتبط به نوع ارائه خدمات و همکاری‌های بین دانشگاه‌هاست.
در این گفتار بر روی دو سوال زیر بحث خواهیم کرد:

  • جایگاه مدیران دانشگاهی و نقش آنها در این تحولات چیست؟
  • چگونه می‌توان با مدیریتی هوشمندانه زمینه ساز تحولات بزرگی شد؟