مصاحبه ها

در اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال با موضوع و محوریت دانشگاه دیجیتال، مصاحبه‌هایی با افراد و ذی‌نفعان دانشگاه انجام شده است. در این مصاحبه‌ها سوالاتی در مورد انتظارات و دیدگاه افراد نسبت به دانشگاه دیجیتال مطرح شد و مصاحبه شوندگان تجربیات مثبت و منفی خود درباره فرآیند آموزش در ایام کرونا و یادگیری الکترونیکی را بیان کردند. مصاحبه شوندگان این بخش شامل: ریاست دانشگاه، تعدادی از معاونین دانشگاه، مدیران، کارکنان، اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران هستند. این مصاحبه ها به زودی در همین بخش منتشر خواهد شد.

مصاحبه با صاحبنظران و اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران در مورد دانشگاه دیجیتال

مصاحبه با دانشجویان - تجربیات حوزه دیجیتال و یادگیری الکترونیکی

مصاحبه با دکتر محمود نیلی احمدآبادی (رئیس دانشگاه تهران)

(رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران) مصاحبه با دکتر عباس زارعی هنزکی

مصاحبه با دکتر مجید نیلی احمدآبادی (رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)

مصاحبه با دکتر محمدعلی زارع چاهوکی (معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران)

مصاحبه با دکتر سوسن اصیلی (معاون کتابخانه مرکزی)

مصاحبه با مهدی داورپناه (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)

مصاحبه با گیتی نصیری (کارشناس آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)

مصاحبه با ملیکا دسترنج (دانشجو)

مصاحبه با فاطمه سادات کهکی (دانشجو)

مصاحبه با سوسن حیدری (دانشجو)